Simon says web design – simon says web design. مشکلات موجود در ارایه خدمات درمانی ارتباطی به جامعه پزشکی ندارد.